Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ComBrok BV

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en opdrachten, inclusief offertes, van ComBrok B.V., hierna te noemen ComBrok B.V., en bij de haar aangesloten makelaars, tenzij de toepassing van deze algemene voorwaarden in offertes, opdrachten of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk expliciet is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten met ComBrok B.V..
 3. De toepasselijkheid van eventuele aanbesteding-, inkoop- of soortgelijke voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door ComBrok B.V. uitgesloten.

Artikel 2: Verstrekte informaties van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die ComBrok B.V. nodig heeft en behoort te kennen om de gegeven opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren, in de door ComBrok B.V. gewenste vorm en binnen de gewenste en noodzakelijke termijn in haar bezit worden gesteld.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte gegevens in welke vorm dan ook, en vrijwaart ComBrok B.V. voor alle eventuele aanspraken van derden tegenover haar die voortvloeien uit de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. ComBrok B.V. is niet gehouden de haar verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid, noch zal zij verantwoordelijk zijn voor de juistheid en compleetheid van door haar aan derden in het kader van de overeengekomen opdracht samengestelde en/of verstrekte informatie.
 4. Indien Opdrachtgever tot een overeenkomst komt, in welke vorm dan ook, met een wel of niet door ComBrok B.V. aangedragen kandidaat is Opdrachtgever verplicht deze overeenkomst alsmede de hoogte van de transactie te melden bij ComBrok B.V. teneinde ComBrok B.V. in staat te stellen Opdrachtgever voor bewezen diensten te factureren.

Artikel 3: Offertes, overeenkomsten

 1. Alle offertes van ComBrok B.V. zijn geheel vrijblijvend en gedurende maximaal 15 dagen geldig. Indien het aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard heeft de directie van ComBrok B.V. het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Daar waar een vergoeding op urenbasis is overeengekomen zal de urenregistratie zoals deze door ComBrok B.V. wordt bijgehouden als bewijs gelden. Onder uren zijn tevens begrepen de reisuren.
 4. Kosten van in overleg met Opdrachtgever dan wel noodzakelijk ingeschakelde derden zullen door ComBrok B.V. integraal worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
 5. ComBrok B.V. behoudt zich het recht voor de door haar opgegeven kosten in overeenstemming te brengen met algemene kostenontwikkelingen, dan wel met een verhoging van de kosten, die haar in het kader van de uit te voeren werkzaamheden door derden in rekening worden gebracht.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen recht ontlenen.
 7. Indien een opdracht van Opdrachtgever door ComBrok B.V. wordt geaccepteerd met als beloning een succes-fee, zal deze succes-fee in de regel een overeengekomen percentage bedragen van de vraagprijs en/of het transactiebedrag dat Opdrachtgever realiseert door de transactie, mits er schriftelijk uitdrukkelijk een ander percentage en/of een vast bedrag is overeengekomen.
 8. In geval een overeenkomst van verhuur onderdeel uitmaakt van de transactie, bedraagt de succesfee over dat deel 15% van de afgesproken gemiddelde huursom per jaar.

Artikel 4: Uitvoering en overmacht

 1. De opdracht wordt geacht op correcte wijze te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan of na de datum van
  (deel-) facturering 30 dagen zijn verstreken zonder dat Opdrachtgever tegen de uitvoering daarvan, dan wel tegen de ontvangen factuur, schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 2. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie ComBrok B.V. voor de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, waardoor ComBrok B.V. gehinderd is in de nakoming van haar verplichtingen, gelden als overmacht.
  In geval van overmacht hebben partijen over en weer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle tot dat moment gemaakte kosten zullen door Opdrachtgever op dat moment worden voldaan. ComBrok B.V. zal niet gehouden zijn de door die ontbinding geleden schade van Opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 5: Duur overeenkomsten, opzegging, wijziging

 1. Bij opdrachten die gegeven zijn voor onbepaalde tijd dient zowel ComBrok B.V. als haar Opdrachtgever een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste 3 maanden, tenzij de opdracht nog geen 3 maanden heeft geduurd, in welk geval de opzegtermijn 1 maand zal zijn.
 2. Indien tussentijdse opzegging van een opdracht plaats vindt dan verplicht Opdrachtgever zich alle tot het moment van beëindiging door ComBrok B.V. besteedde uren en gemaakte kosten te vergoeden tegen overeengekomen uurtarief en indien dit niet is overeengekomen tegen een tarief van EUR 225,– per uur exclusief BTW.
 3. Opdrachtgever is een overeengekomen succes-fee of resultaatafhankelijke provisie ook altijd verschuldigd indien het beoogde resultaat met een door ComBrok B.V. aangedragen derde tot stand komt binnen 5 jaar na het einde of de beëindiging van de tussen ComBrok B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomst, ongeacht de reden van de beëindiging.
 4. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten van ComBrok B.V., als omschreven in artikel 7.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. ComBrok B.V. is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking verkregen resultaten, e.e.a. voorzover van vertrouwelijke aard en voorzover deze niet eerder was verkregen of reeds bekend was.
 2. De overdracht van informatie aan derden en openbaarmaking van opstellingen, adviezen of producties aan derden door ComBrok B.V., vallen onder geheimhouding met dien verstande dat ComBrok B.V. in het kader van haar werkzaamheden hiervoor toestemming heeft waarbij ComBrok B.V. deze derden zal houden aan geheimhouding.
 3. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die haar door ComBrok B.V. ter beschikking is gesteld met betrekking tot haar werkwijze, de aard en hoogte van haar beloning, overeenkomsten, contracten, aangedragen contacten etc. alles in de ruimste des woords, waarbij bij overtreding Opdrachtgever een niet voor vermindering vatbare boete is verschuldigd aan ComBrok B.V. van EUR 20.000,– per gebeurtenis, onverminderd het recht van ComBrok B.V. ontstane schade op Opdrachtgever te verhalen.
 4. Voor de overdracht aan derden en openbaarmaking van opstellingen, adviezen of producties die door ComBrok B.V. zijn verstrekt is haar schriftelijke toestemming nodig, indien en voorzover deze toestemming niet uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen, waarbij bij overtreding Opdrachtgever een niet voor vermindering vatbare boete is verschuldigd aan ComBrok B.V. van EUR 20.000,– per gebeurtenis, onverminderd het recht van ComBrok B.V. ontstane schade op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 7: Betaling, opschorting, ontbinding, zekerheden

 1. ComBrok B.V. is steeds gerechtigd Opdrachtgever te vragen om bijvoorbeeld door bevoorschotting voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.
 2. ComBrok B.V. is voorts gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt.
 3. ComBrok B.V. is gerechtigd tussen haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met ComBrok B.V. gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, de toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of bij stilleggen of liquidatie van diens onderneming.
 4. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance zullen de verplichtingen van Opdrachtgever terstond opeisbaar zijn.
 5. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor gemelde gevallen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is Opdrachtgever verplicht alle door ComBrok B.V. als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever geleden en te lijden vermogensschade aan ComBrok B.V. te vergoeden.
 7. Betaling van declaraties van ComBrok B.V. dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn.
 8. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan, is aan ComBrok B.V. een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand, te berekenen vanaf het moment dat de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de toegewezen proceskosten, maar zullen geheel voor rekening van Opdrachtgever zijn, indien deze geheel of zelfs in belangrijke mate in het ongelijk wordt gesteld.
 10. Wanneer een opdracht meerdere Opdrachtgevers kent, is ieder der Opdrachtgevers hoofdelijk jegens ComBrok B.V. mede aansprakelijk voor de uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings) verplichtingen.

Artikel 8: Eigendomsrechten

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde goederen, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en wordt ComBrok B.V. volledig gevrijwaard voor aanspraken terzake van derden voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financieel als andere, die uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeien.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in de opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik, noch tot aanpassing van het in de opdracht vervaardigde, e.e.a. behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ComBrok B.V..

Artikel 9: Recht van retentie

 1. ComBrok B.V. is bevoegd de afgifte van zaken, geschriften, documenten, gegevens, elektronische gegevensdragers etc die zij voor Opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat haar vorderingen terzake van enige opdracht zijn voldaan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Wanneer een door middel van de opdracht beoogd resultaat niet wordt bereikt, kan van een tekortkoming van ComBrok B.V. uitsluitend sprake zijn, indien ComBrok B.V. dat resultaat bij aanvaarding van de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.
 2. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal Opdrachtgever in beginsel verplicht zijn om ComBrok B.V. in de gelegenheid te stellen om de overeengekomen werkzaamheden alsnog uit te voeren. In dat geval is ComBrok B.V. niet gehouden tot enigerlei vorm van aanvullende schadevergoeding, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriële schade.
 3. ComBrok B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van ComBrok B.V.. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever willen beperken, gaat ComBrok B.V. ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ComBrok B.V. tegen vorderingen van derden, die stellen schade geleden te hebben door, of verband houdende met de door ComBrok B.V. ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. Te allen tijde beperkt de aansprakelijkheid van ComBrok B.V. zich tot ten hoogste het totaal van de voor de opdracht gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Aansprakelijkheid voor enige verdere schade van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ComBrok B.V. zal dus nimmer verplicht zijn tot betaling van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, daaronder begrepen vergoeding van vertragingsschade of gevolgschade, vergoeding van schade wegens geleden verlies of gederfde winst, vergoeding van vermogensschade anderszins of vergoeding van immateriële schade.
 6. Vervoer of verzending van gegevens of materialen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11: Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, tenzij het onderwerp van geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort.

Gedeponeerd en openbaar op: www.companybrokers.nl of www.combrok.nl

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 december 2019.