STAPPENPLAN

Het verkoopproces

Voor een succesvolle transactie moeten diverse stappen worden gezet. Omdat bedrijven nu eenmaal van elkaar verschillen, kun je niet echt zeggen dat er één standaardmethode is voor de verkoop van een onderneming. Toch is een algemene leidraad voor het verkopen van uw bedrijf wel te geven aan de hand van het onderstaande stappenplan.

Stappenplan bedrijf verkopen

Voorbereiding

Als u uw bedrijf verkoopt moet dat in een goede conditie zijn. Zowel op juridisch, fiscaal, organisatorisch en economisch vlak komt uw bedrijf onder een vergrootglas te liggen. Het is dan van belang om daarop voorbereid te zijn en toevalligheden en verrassingen te voorkomen. Iedere onderneming heeft specifieke waardebepalende factoren of value drivers die de verkoopwaarde beïnvloeden. Specialismes, het personeelsverloop, de afspraken met leveranciers en de afhankelijkheid van bepaalde klanten spelen zijn daar voorbeelden van.

Strategisch plan

Een strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar de kansen voor de verdere ontwikkeling van de onderneming liggen. Daarmee is het ook een indicatie voor het soort koper dat daarop zou aansluiten. Vragen over omgevingsfactoren, persoonsafhankelijkheid, kansen en bedreigingen, markt en concurrentie worden in het strategisch plan beantwoord. Het strategisch plan beïnvloedt verder de financiering door de koper: op basis daarvan kunnen eventueel externe financiers over de streep worden getrokken.

Waardering

De structurele winstcapaciteit, toekomstige ontwikkelingen, gerealiseerde resultaten en de marktvraag: het zijn zomaar wat factoren die bepalen hoeveel een bedrijf waard is. Een waardebepaling is een uitgangspunt voor u als verkoper, het is tegelijkertijd het onderhandelpunt voor de koper. Het vaststellen van de waarde is niet alleen rekenwerk, maar vergt ook inzicht in de markt. De waarde van de onderneming is een uitgangspunt voor de koper, omdat ook factoren als extra strategische of operationele waarde van belang zijn.

Er zijn diverse waarderingsmethodieken. Maar uiteindelijk wordt de verkoopprijs bepaald door de markt: wat wil of kan een koper betalen!

Memorandum

Om potentiële kopers een eerste indruk te geven, wordt er, samen met u, een anoniem bedrijfsprofiel of (uitgebreider) informatiememorandum opgesteld. Hierin worden het bedrijf en de markt gepresenteerd. Op basis van dit memorandum kan een potentiële koper besluiten de onderhandeling in te gaan.

Enerzijds moet het memorandum voldoende informatie bieden over de structurele winstgevendheid van het bedrijf, anderzijds zal al te veel optimisme later worden uitgelegd als het geven van onbetrouwbare informatie. Houdt zwakke punten niet verborgen, maar geef aan hoe ze kunnen worden verbeterd.

Standaard onderdelen zijn een beschrijving van de activiteiten en de producten, een samenvatting van de jaarrekening en de reden waarom er tot verkoop wordt overgegaan.

Inventariseren

De zoektocht naar geschikte kopers voor uw bedrijf begint met een inventarisatie. Die begint met een kopersprofiel waarin we op basis van uw wensen en het strategisch plan van uw onderneming een longlist opstellen van kandidaten. In deze fase is creativiteit geboden, denken buiten de kaders leidt soms tot verrassende en veelbelovende combinaties. Vanuit de match tussen het kopersprofiel en het kandidatenaanbod stellen we vervolgens een shortlist op van mogelijke kopers.

Benaderen

Interessante potentiële kopers worden benaderd met het anonieme profiel. Als er interesse is, volgt een kennismaking waarbij vooral de strategische match en synergievoordelen worden besproken. De primaire doelstelling van de kennismaking tussen de mogelijke koper met de verkoper is om een goed beeld te krijgen van elkaar en om te zien of de partijen bij elkaar passen. Zowel inhoudelijk als op het persoonlijk vlak.

Onderhandelingen

Onderhandelen is een strategische en tactische operatie met als doel om voor alle partijen de beste uitkomst te bereiken. De koopprijs is daarbij belangrijk, maar het gaat er eerst om het eens te worden over de strategische voordelen van de overname. In deze fase is een goede taakverdeling van belang en ook het vermogen om alle belangen van zowel koper als verkoper voor ogen te blijven houden.

Intentieverklaring

In deze fase leggen we op hoofdlijnen de gemaakte afspraken, de ontbindende voorwaarden en de te volgen procedures vast. Al te ruime beschrijvingen of teveel ontbindende voorwaarden vormen een risico in latere fasen van de overname. Het is daarom zaak om alle afspraken zodanig te formuleren dat er geen onduidelijkheid kan ontstaan én dat tegelijkertijd het overzicht door alle betrokkenen bewaard kan worden.

Due diligence

De koper zal de door de verkoper gegeven informatie op waarde willen toetsen. Daarvoor is het due diligence onderzoek bedoeld: het verifiëren van alle door de verkoper gegeven informatie en het controleren van de algemeen geschetste toestand van de onderneming. Bij het boeken- en feitenonderzoek zijn vaak gespecialiseerde accountants en juristen betrokken die onder onze regie hun werkzaamheden verrichten.

Afronding

De contracten worden ondertekend en het overeengekomen bedrag wordt overgemaakt. Ook in deze fase is eventueel sprake van de inzet van externe specialisten zoals advocaten of notarissen.

In alle fasen van de overdracht van uw bedrijf, van de voorbereiding tot en met de afronding, coördineren en regisseren wij het proces. Company Brokers maakt daarbij gebruik van fiscale en juridische adviseurs en we focussen ons op het afronden van de overdracht. Voor gratis advies kunt u ons altijd even bellen.