Het verkoopproces

Om te komen tot een succesvolle verkooptransactie moeten diverse stappen worden gezet. Van een standaardaanpak zal geen sprake zijn, door de verscheidenheid in bedrijfsovernames. Een leidraad bij bedrijfsovernames is wel te geven.

Op basis van de specifieke situatie kan een eigen stappenplan worden opgezet.

Stappenplan

1. Voorbereiden verkoop
2. Opstellen strategisch plan
3. Waarderen van de onderneming
4. Opstellen van een informatiememorandum
5. Inventariseren van de kandidaten
6. Benaderen van de kandidaten
7. Voeren van de onderhandelingen
8. Opstellen van de intentieverklaring
9. Due dilligence onderzoek
10. Afronden van de overdracht


Lees hieronder wat elke stap voor u betekent

Wij helpen u graag op weg naar een succesvolle bedrijfsoverdracht.

 

Neem voor vrijblijvend advies
contact
met ons op

1. Voorbereiden verkoop

Op het moment van de beoogde verkoop moet uw bedrijf in een goede conditie zijn. Dit betreft zowel juridische, fiscale, organisatorische en economische aspecten. Toevalligheden en verrassingen moeten zo goed mogelijk uitgesloten worden. Daarnaast heeft elke onderneming zijn specifieke waardebepalende factoren (‘value drivers’), welke de verkoopwaarde van de onderneming kunnen bepalen. Waardebepalende factoren zijn o.a. de afhankelijkheid van een beperkt aantal grotere klanten, contractueel gebonden leveranciers, conjunctuurgevoeligheid, meer of minder trouw personeel en specialistische kennis.

2. Opstellen strategisch plan

Een strategisch plan levert het kader voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Hieruit kan voortvloeien in welke richting een koper voor het bedrijf te vinden is.
Het strategisch plan is op te stellen aan de hand van enkele vragen zoals: Waar staat het bedrijf? Wat kan het bedrijf? Waar wil/kan het bedrijf naar toe? Wat zijn bepalende omgevingsfactoren (zoals markt- en technische ontwikkelingen)? Hoe stevig is de interne organisatie (persoonsafhankelijkheid, cultuur)?

3. Waarderen van de onderneming

De kern van de waardering is niet alleen het vaststellen van de verkoop-vraagprijs, maar ook het inzicht krijgen in de structurele winstcapaciteit van de onderneming, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen.
Het strategische plan speelt een belangrijke rol bij de waardering. Het vaststellen van de waarde is niet alleen rekenwerk, maar vergt ook inzicht in de markt. De waarde van de onderneming is een uitgangspunt voor de koper, omdat ook factoren als extra strategische of operationele waarde van belang zijn.
Er zijn diverse waarderingsmethodieken. Maar uiteindelijk wordt de verkoopprijs bepaald door de markt: wat wil of kan een koper betalen!

4. Opstellen van een memorandum

Om potentiële kopers een eerste indruk te geven, wordt er, samen met u, een anoniem bedrijfsprofiel of (uitgebreider) informatiememorandum opgesteld. Hierin worden het bedrijf en de markt gepresenteerd. Op basis van dit memorandum kan een potentiële koper besluiten de onderhandeling in te gaan.
Enerzijds moet het memorandum voldoende informatie bieden over de structurele winstgevendheid van het bedrijf, anderzijds zal al te veel optimisme later worden uitgelegd als het geven van onbetrouwbare informatie. Houdt zwakke punten niet verborgen, maar geef aan hoe ze kunnen worden verbeterd.
Standaard onderdelen zijn een beschrijving van de activiteiten en de producten, een samenvatting van de jaarrekening en de reden waarom er tot verkoop wordt overgegaan.

5. Inventariseren van de kandidaten

Met het inventariseren van kandidaten gaat Company Brokers op zoek naar geschikte kopers voor uw bedrijf. De start is het opstellen van een kopersprofiel, gebaseerd op uw wensen en het strategisch plan van uw onderneming. Dan een longlist met daarin een brede range van kandidaten. Creativiteit kan leiden tot verrassende (en veelbelovende) combinaties! Vanuit de match tussen het kopersprofiel en het kandidatenaanbod wordt een shortlist samengesteld van kandidaten.

6. Benaderen van de kandidaten

De kandidaten van de shortlist worden benaderd. Het gaat erom, dat er met een mogelijke koper een strategische discussie plaatsvindt waaruit blijkt of de partijen bij elkaar passen en of er synergievoordelen te behalen zijn. Primaire doelstelling van een kennismaking tussen de mogelijke koper met de verkopende partij is om een goed beeld van elkaar te krijgen om te zien of de partijen bij elkaar passen.

7. Voeren van de onderhandelingen

Onderhandelen is een strategische en tactische operatie om tot een win-win situatie te komen. De koopprijs is belangrijk, maar het gaat er eerst om, het eens te worden over de strategische voordelen van een overname. Zorg voor een goede taakverdeling tijdens de onderhandelingen en houdt problemen bespreekbaar!

8. Opstellen van de intentieverklaring

Partijen leggen de hoofdlijnen van de gemaakte afspraken, de ontbindende voorwaarden en de te volgen procedures vast. Behoedt u hier voor teveel ontbindende voorwaarden of te vrijblijvende formuleringen! De intentieverklaring (ofwel 'letter of intent') kan bijzonder summier zijn of al de status van een uitgebreid voorlopig koopcontract hebben. Zorg er in elk geval voor dat alle afspraken worden vastgelegd.

9. Gelegenheid geven voor duediligenceonderzoek

De koper zal de informatie van de verkoper op waarde willen toetsen. Dit boeken- en feitenonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd door specialisten, waaronder accountants en juristen

10. Afronden van de overdracht

De contracten worden gesloten en het overeengekomen bedrag wordt overgemaakt. Aan deze fase komen eventueel ook advocaten en notarissen te pas.
Company Brokers heeft de specialistische kennis en ervaring om u professioneel door alle fases te leiden. Zij kunnen u ook in contact brengen met fiscale en juridische adviseurs. Onze focus ligt op het afronden van de deal!

Voor gratis advies, neem contact met ons op.