WAARDEBEPALING

De waarde van een bedrijf is iets anders dan de verkoopprijs!

Een vraagprijs vaststellen vraagt om deskundigheid en kennis van de markt. Waardebepaling is een belangrijke stap in het aan- en verkoopproces van een bedrijf. Daarvoor zijn verschillende bedrijfseconomische methoden beschikbaar die als basis kunnen gelden. We noemen hier de Rentabiliteitswaardemethode en de Discounted Cash-Flowmethode.

Het is echter de markt die de uiteindelijke waarde van het bedrijf bepaalt. De courantheid en de financierbaarheid spelen daarbij ook een rol, naast de bedrijfseconomische waardering. Wij houden bij de waardebepaling en het vaststellen van een verkoopprijs rekening met zoveel mogelijk relevante factoren. Bijvoorbeeld:

  • Wat zijn uw wensen, financieel en fiscaal?
  • Hoe zien de winst en de winstprognose eruit?
  • Wat is de samenstelling van het klantenbestand?
  • In welke mate is er sprake van persoonsgebondenheid?

Company Brokers heeft de ervaring en de expertise die nodig is voor de waardebepaling van bedrijven. Dat doen we niet alleen op basis van de erkende methodes, maar ook door de zogenaamde waardedrijvers te inventariseren. Daarin werken we graag samen met uw accountant om tot een gedegen resultaat te komen.

Methodes

Voor de waardebepaling gebruiken we twee methoden.

1. De eenvoudige vuistregel

Het eigen vermogen van de onderneming (lees: de som van alle bezittingen minus de schulden) + een aantal maal de EBITDA (de winst exclusief rente, belasting
en afschrijving).

Waarom de winst? Omdat het ene bedrijf veel efficiënter ingericht kan zijn dan het andere. Door alleen naar de omzet te kijken komt dat verschil niet tot uiting in
een waardering.
Waarom kijken we niet naar de afschrijving? Belangrijker nog dan de winst is de kasstroom van de onderneming. Zolang er voldoende kasmiddelen binnenkomen, is de onderneming in staat om aan haar verplichtingen te voldoen.

2. De complexe DCF methoden

Met deze methode kijken we naar de kasstromen. DCF staat voor Discounted Cash Flow, daarbij worden ook toekomstige geldstromen in kaart gebracht.
Het blijft echter een voorspelling, dus vandaar dat wij in deze methode altijd een basisjaar gebruiken en dat is het jaar van de laatste gepubliceerde jaarrekening.
Als er goede redenen zijn om daarvan af te wijken, dan overleggen wij dat altijd eerst met u.

Goodwill

De balanswaarde van een onderneming is eenvoudig vast te stellen. Die is meetbaar en aanpasbaar maar vormt bijna nooit een punt van discussie. De waarde van een bedrijf is echter meer dan dat. De ‘goodwill’ is meestal geen balanspost, toch vormt het misschien wel de grootste post in een overname. Die goodwill is van veel factoren afhankelijk, kan op verschillende manieren worden berekend en kan zelfs voor iedere koper verschillend zijn. De goodwill wordt bepaald door:

  1. de winsten die de koper in de toekomst naar zich toe kan halen;
  2. de mate van zekerheid dat deze winsten in de toekomst gerealiseerd gaan worden. Het verleden is dan vaak een indicatie voor de
   toekomstige winstcapaciteit. Is die zekerheid hoog, dan zal de goodwill ook hoog zijn. Andersom geldt dat natuurlijk ook.

Factoren

Welke factoren bepalen de goodwill:

• Sector
• Omzet
• Klantenportefeuille
• Cultuur
• Outperformance
• Persoonsgebondenheid
• Synergie
• Werkkapitaal
• Investeringen
• Toeleveranciers