Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Company Brokers (https://www.combrok.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Company Brokers betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Company Brokers.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Company Brokers berusten bij Company Brokers. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Company Brokers is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Company Brokers, informatie@combrok.nl.

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw interesse in de dienstverlening van Company Brokers. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Company Brokers, gevestigd aan de Weide 5, 4206 CH Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Company Brokers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Linkedin adres
– Familie situatie
– Opleiding
– Huidig beroep
– Eigen financiële middelen
– IP adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Company Brokers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De kandidatuur van de potentiële kopers te matchen met de bedrijven in onze portefeuille
– Het optimaliseren van de website en haar functionaliteiten ten behoeve van de werking van de website en het gebruiksgemak.

Geautomatiseerde besluitvorming

Company Brokers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen  over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Company Brokers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Company Brokers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
IP adressen worden niet langer dan 26 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Company Brokers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Company Brokers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Company Brokers gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Company Brokers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@combrok.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Company Brokers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Company Brokers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via informatie@combrok.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Company Brokers geeft Company Brokers geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Company Brokers.
Company Brokers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Company Brokers, de onmogelijkheid de website van Company Brokers te gebruiken, uit de levering van diensten door Company Brokers of het gebrek aan levering van diensten door Company Brokers.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Company Brokers wordt regelmatig bijgewerkt. Company Brokers behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Company Brokers te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 15 mei 2020.