Veelgestelde vragen


Wat doet Company Brokers wel en niet?

Company Brokers houdt zich bezig met fusies & overnames en risicokapitaal (corporate finance). Wij zijn geen consultancy bedrijf maar een echte bemiddelaar en onderscheiden ons hiermee wezenlijk van onze collega’s binnen de sector fusie & overname.

Company Brokers adviseert u tijdens enkele of alle van de 10 stappen:

 1. Verkoopklaar maken
 2. Opstellen strategisch plan
 3. Waarderen van de onderneming
 4. Opstellen van een informatiememorandum
 5. Inventariseren van de kandidaten
 6. Benaderen en aandragen van de kandidaten
 7. Voeren van de onderhandelingen
 8. Opstellen van de intentieverklaring
 9. Gelegenheid geven voor due diligence-onderzoek
 10. Afronden van de overdracht

Uw accountant, juridisch adviseur, fiscalist en/of notaris spelen meestal ook een belangrijke rol.

Company Brokers is nooit een tegenspeler van uw adviseurs, maar kan juist in samenwerking met u en uw adviseur zorgen voor de succesvolle overdracht van een onderneming.

Wij richten ons met name op de essentiële stappen 3 t/m 8 en 10. In de andere stappen kunnen wij u, voor zover nodig, begeleiden. Daarbij schrijven wij geen kostbare rapporten, maar voeren die acties uit die leiden tot het beoogde succes: de overdracht van de onderneming. Discreet, actief en persoonlijk met voor u zeer lage kosten!

Wat is het verschil tussen Company Brokers en andere bemiddelaars?

Andere bemiddelaars:

Het belangrijkste verschil ligt in het feit dat nagenoeg alle andere bemiddelaars opereren als adviseur/consultant, oftewel men richt zich meer op de voorbereiding van een transactie, zoals het maken van rapporten, analyses en verkoopmemoranda. Zij richten zich op enkele of relatief weinig opdrachtgevers (tegelijkertijd). Hiervoor moet de opdrachtgever betalen. De waarde van zo'n mooi rapport is in het verkooptraject echter zeer gering. Een potentiele koper doet vaak alles nog eens dunnetjes over. De verkoper moet ook vaak zelf de kandidaat-koper aandragen of aangeven waar deze vandaan dient te komen (longlist/shortlist).

Company Brokers:

Wij richten ons niet op mooie (dure) rapporten, maar op het vinden en selecteren van de juiste kopers en op het begeleiden van verkoper en koper in het hele traject tot een succesvolle deal is gedaan.

De professionals van Company Brokers weten de juiste kopers te vinden of kennen deze reeds. Zakendoen is ook een kwestie van gunnen. De juiste match en vooral de persoonlijke aanpak ondersteunen dit en zorgen voor het succes! Elke ondernemer begrijpt dit.

De ervaren makelaars van Company Brokers beheersen het vak om alle betrokkenen, dus niet alleen verkoper en koper, maar ook alle betrokken adviseurs "met de neuzen één kant op te krijgen en te houden" en dat zorgt voor het succes!

Juist dit is de toegevoegde waarde van ComBrok in het overnameproces. In de praktijk betekent dit dat wij zorgen voor de partij waarmee u samen met ons in onderhandeling kunt gaan en uw doelstelling kunt bereiken.

Company Brokers is dus meer met de transactie bezig en niet alleen met de voorbereiding daarvan.

Wat is de taak van mijn Company Brokers makelaar?

De taak van de Company Brokers makelaar is een succesvolle deal tot stand brengen tussen de verkoper en koper van een onderneming.

Primair wordt vraag en aanbod in kaart gebracht, o.a. via de match met bestanden. Hierdoor komen aanbod en vraag bij elkaar. De uitkomsten, ofwel matches, worden daarna persoonlijk opgepakt door de Company Brokers makelaars. Wij kennen dan beide partijen en zorgen dan actief voor de klik in de wensen.

Is die aansluiting er, dan gaat Company Brokers verder met het bij elkaar brengen van de partijen. Hierbij kunnen ook emoties een grote rol gaan spelen. De persoonlijke en vakkundige aanpak van de Company Brokers makelaar is dan essentieel om tot het beoogde succes te komen!

Wij rusten niet voor er een succesvolle overname heeft plaatsgehad.

Pas dan hebben wij succes.... en niet eerder!

Hoe snel werkt Company Brokers, wat zijn de stappen en hoe lang duurt dit?

Het verwachtingspatroon over de procedures en de tijd die deze procedures vergen, dienen bij de cliënt vooraf goed uiteengezet en afgesproken te worden. Anders ontstaat er een druk en verwachtingspatroon waaraan de makelaar geen gehoor kan en wil geven.

Voor de goede orde hierbij de procedurestappen:

 1. Intakegesprek(ken)
 2. Profiel opstellen
 3. Portefeuilleopname
 4. Matchen
 5. Kennismaking
 6. Begeleiding

ad 1. Intakegesprek(ken)

In de regel zal het opnemen van een verkopende partij één, twee, drie of soms vier gesprekken vergen. Gemiddeld zullen twee gesprekken nodig zijn. Het eerste gesprek gaat in het algemeen over de onderneming, het tweede gesprek over de vaststelling van de vraagprijs en propositie (hoe betaalt de koper, wat krijgt hij er voor). Soms past dit in één gesprek. De Company Brokers makelaar zal altijd streven naar een efficiënte aanpak.

ad 2. Profiel opstellen
Aan de hand van de intakegesprekken zal de Company Brokers makelaar aan zijn huiswerk beginnen en een profiel maken waarmee intern gewerkt kan worden. De onderneming en propositie worden in kaart gebracht. Dit vergt nogal wat tijd, maar wij zorgen ervoor dat binnen twee weken klaar te hebben. Deze uren worden overigens niet in rekening gebracht. Dit alles valt onder de courtage.

ad 3. Portefeuilleopname
Als de Company Brokers makelaar het profiel klaar heeft dan bespreekt hij dit intern tijdens de portefeuillevergadering. Het anonieme profiel wordt dan opgenomen in onze portefeuillebestanden. In feite is het dan aanwezig in de markt van vraag en aanbod. Dit houdt ondermeer in dat het profiel ingevoerd is in onze databestanden, lijsten en overzichten. Nagenoeg alle contacten in onze bestanden zijn op dezelfde wijze tot stand gekomen. Dit betekent dat wij persoonlijk hebben vernomen wat de betreffende vraag en/of het aanbod is. Gemiddeld wordt een profiel opgenomen circa drie weken na het intakegesprek.

ad 4. Matchen
Door de aanwezigheid van uw profiel c.q. het profiel van uw onderneming kunnen wij tevens starten met het zogenaamde matchen. Er wordt dan door een team van mensen gekeken of reeds vraag aanwezig is vanuit onze contacten en bestanden. Veelal is dit het geval, regelmatig ontbreekt er nog vraag. Naast onze eigen bestanden kunnen we ook kijken in bestanden van grote collega organisaties en/of overnameconsultancy’s. Indien elke vraag ontbreekt, kunnen we gerichte acties ondernemen om eventuele vraag in de markt in kaart te brengen of te ontwikkelen (op de website plaatsen, advertenties plaatsen, gerichte benadering van eventuele kandidaten). De uren die worden besteed aan het matchen en/of andere gerichte acties worden niet in rekening gebracht en vallen onder de courtage. Dit matchen geschiedt in de regel binnen twee weken na de portefeuilleopname.

ad 5. Kennismaking
Zodra er vraag is gesignaleerd gaan we over tot het verder selecteren van eventuele kandidaten. Op basis van beschikbare en persoonlijke gegevens worden de beste kandidaten geselecteerd. Dit zijn niet altijd specifieke kopers, dit kunnen juist ook breed georiënteerde kopers zijn. De Company Brokers makelaar checkt de kandidatenlijst en bereidt een kennismakingsgesprek voor zodra hij raakvlakken constateert. Met de koper heeft hij vooraf een bespreking om procedures door te nemen en te komen tot een algemene geheimhoudingsverklaring die ook betrekking heeft op uw onderneming. Een belangrijk punt hierbij is om de financiële status van een potentiële koper te onderzoeken om te voorkomen dat veel energie verloren gaat terwijl het financieel niet haalbaar is. De haalbaarheid van een transactie moet vast staan. De kennismaking vindt over het algemeen plaats op het bedrijf maar kan ook elders. Tijdens dit gesprek stelt de Company Brokers makelaar de partijen aan elkaar voor. Het is niet de start van zware onderhandelingen maar eerder een aftastend informatiegesprek. Uit ervaring weten wij dat een prettig eerste contact een prima basis is om verder te praten. Partijen moeten elkaar in elk geval niet afschrikken. Na de kennismaking heeft de Company Brokers makelaar met beide partijen contact om het vervolg en de indrukken verder te bespreken.

ad 6. Begeleiding
Hierna volgen de andere stappen in het overnametraject. Hierbij is de begeleiding door de makelaar van groot belang. Het gaat niet alleen over cijfers en bedragen, juist de emoties gaan een rol spelen. Zeker in de laatste fase van prijsonderhandelingen is de rol van de onafhankelijke makelaar van groot belang. Hij zal het filter voor beide partijen zijn. De Company Brokers makelaar is juist ook op dit vlak een vakman of vakvrouw! Indien nodig staan specialisten langs de zijlijn gereed voor het geven van adviezen over bijvoorbeeld financiële en/of juridische zaken.

Hoe snel heb ik een koper voor mijn bedrijf?

Het is uiteraard uw belang dat u tot zaken komt, maar zeker ook ons belang. Hoe eerder hoe beter. Ons doel is dan ook kandidaten aan te dragen waarmee u tot zaken kunt komen. Een eerste kandidaat kan direct raak zijn. Maar we kunnen ook meemaken dat niet de 1e maar de 3e, 4e of de 7e raak is.
Company Brokers heeft hier niet altijd controle over. U bent immers zelf de belangrijkste factor om tot zaken te komen. Hier spelen vele aspecten een rol zoals de hoogte van de vraagprijs, de resultaten en mogelijkheden van uw onderneming, de wijze van financiering bij de koper, de persoonlijkheden van partijen etc.. In de praktijk blijkt het van groot belang dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de partijen. Voor een koper is het immers altijd een grote en ogenschijnlijk risicovolle stap. Tracht zaken dus niet te overhaasten of te forceren. Het resultaat is dan bijna altijd averechts.

Waarom is er een starttarief?

Company Brokers is een bedrijf van en voor ondernemers. Er wordt veelal niet gewerkt met exclusiviteitscontracten en de honorering vindt uiteindelijk plaats op basis van 'no cure – no pay'. Dit betekent voor de opdrachtgevers dat zij geen financiële risico’s lopen en een grote mate van vrijheid hebben.

Toch is Company Brokers bij het verwerven van een opdracht direct geld kwijt aan externe kosten.
Mede om ook een commitment van de opdrachtgever te krijgen hanteert Company Brokers een starttarief, een kleine bijdrage in de kosten van de Company Brokers organisatie.

Het starttarief is dan ook niet meer dan een drempel zodat ook wij weten dat we met serieuze partijen te maken hebben. Company Brokers kan het zich als professionele organisatie niet permitteren in niet serieuze partijen te investeren. Zowel u als wij investeren in een toekomstige transactie. Beiden hebben we dus hetzelfde doel.

Wanneer maakt Company Brokers winst?

Company Brokers is uiteraard een commerciële organisatie en wenst winst te maken. Dit steken we niet onder stoelen of banken. Wanneer maakt Company Brokers winst? Enkel en uitsluitend als een opdracht succesvol wordt afgerond! Immers alleen dan wordt de courtage oftewel succes fee gerealiseerd. Zolang u nog geen transactie heeft gedaan, leggen wij er in feite (nog) geld op toe. Daarom is ons doel dat u tot zaken komt. De gerealiseerde courtage dekt niet alleen de kosten maar ook de afschrijvingen van tijd die is geïnvesteerd in alle lopende zaken en/of vervallen zaken.

Hoeveel uur wordt er aan mijn aanbod besteed?

Aanzienlijk meer dan het uiterst beperkte aantal uren dat u in contact bent met de Company Brokers organisatie. De winst voor Company Brokers ligt in het feit dat u tot zaken komt. De Company Brokers makelaar en de organisatie richten zich dan ook zoveel mogelijk op de verwerking van gegevens intern en het matchen van deze gegevens met vraag en aanbod. Anderzijds trachten wij zo min mogelijk uren bij u tafel te zitten. Hier proberen wij zowel in uw belang als in het belang van Company Brokers zo efficiënt mogelijk te werken. Vandaar dat wij geen organisatie zijn die uitbreide rapporten en analyses uitwerken die door u dienen te worden betaald. Dit zou u alleen maar veel geld kosten.

Hoeveel bedraagt de courtage?

De courtage is afgeleid van de transactieopbrengst voor de opdrachtgever. Deze kan echter vele vormen krijgen waarop Company Brokers geen invloed c.q. druk wil uitoefenen. Daarnaast wil Company Brokers voorkomen om later inzage te moeten vragen in de boeken of de transactiestukken. Dit zou tevens een ingewikkelde overeenkomst vergen. Om deze reden is de courtage afgeleid van de vraagprijs en wordt berekend over de uiteindelijke transactiesom.

Bij zowel een activa-passivatransactie als een aandelentransactie hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • vraagprijs tot € 1 miljoen -5%
 • vraagprijs tot € 5 miljoen - 4%
 • vraagprijs tot € 10 miljoen - 3%
 • vraagprijs boven € 10 miljpen - 2%

Hoogtes van de diverse courtagestaffels kunnen elkaar overlappen. Hierbij geldt dat het laagste tarief bepalend is. Bijvoorbeeld 4% van 4,8 mln. is hoger dan 3% van 5,1 mln.

In overleg wordt ook wel een fixed fee afgesproken. Hierbij is het bovenstaande percentage maatgevend maar op dit percentage wordt een korting gegeven omdat u wellicht de vraagprijs tijdens onderhandelingen aanpast of de formele koopsom lager uitvalt door de structuur van de transactie, bijvoorbeeld het pand wordt niet verkocht maar verhuurd (met een koopoptie), of de betaling van de koopsom geschiedt in delen etc. etc.. Door het vaststellen van een fixed fee voorkomt men elke discussie achteraf. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Company Brokers wil nimmer discussies met haar klanten hebben over de hoogte van haar nota’s.

U WILT WETEN WAT U ERVOOR KWIJT BENT, WIJ VERTELLEN U EXACT WAT HET OPLEVERT !