Veelgestelde vragen

Bedrijfsoverdracht


Wat doet een fusie- en overnameadviseur voor mij?

De Company Brokers makelaar neemt het hele traject rond de verkoop voor zijn rekening (gesteund door een team). De makelaar zorgt ervoor dat het hele proces soepel loopt en organiseert alle stappen. U kunt zelf al zien wat die stappen zijn. Dat betekent voor u dat u niet met allerlei meer of minder serieuze geïnteresseerden aan tafel zit en bijvoorbeeld ook dat de makelaar uw emoties kan vertalen naar de koper.

Hoe voorkom ik dat iedereen weet dat mijn bedrijf te koop staat?

Discretie en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden voor onze organisatie. De makelaar screent mogelijke kandidaat-kopers zorgvuldig, benadert ze discreet en laat ze geheimhoudingsverklaringen tekenen.

Hoe lang duurt een verkoopproces?

Eén tot twaalf maanden is gebruikelijk, maar het kan sneller en (veel) langzamer. Hoe beter de voorbereiding, hoe sneller het gaat. Overhaast verkopen is echter nooit een optie. Soms is een bedrijf niet verkoopklaar en zijn herstructureringen nodig. Voorts is er per branche een groot verschil in verkoopbaarheid.

Moet ik onroerend goed meeverkopen of eruit lichten?

Het kan beide. Is het onroerend goed heel specifiek en bedrijfsgebonden, dan ligt meeverkopen voor de hand. Gaat het om algemener onroerend goed, dan is eruit lichten en doorverhuren aan de koper een goede optie om een aantrekkelijke en fiscaal gunstige bron van inkomsten te genereren. Vaak kan een koper het vastgoed (nog) niet kopen, terwijl u misschien wel wilt verkopen. Dan kan Company Brokers voor een investeerder zorgen die uw pand koopt en verhuurt aan de nieuwe eigenaar, eventueel met een koopoptie.

Waarin verschillen een aandelentransactie en een activa-passivatransactie?

Bij een aandelentransactie worden de aandelen van een bedrijf (bv of nv) verkocht. Bij een activa-passivatransactie verkoopt het bedrijf zijn activa en passiva (dus de bedrijfsactiviteit, met klanten en middelen), waarna een lege vennootschap resteert. Bij een eenmanszaak, vof, etc. is er in feite altijd sprake van een activa-passivatransactie. Beide mogelijkheden verschillen ook in fiscaal opzicht van elkaar, zowel voor koper als verkoper. Uw accountant en onze makelaars kunnen u hierin goed adviseren.

Hoe vindt Company Brokers de goede koper?

Company Brokers heeft een groot netwerk binnen ondernemend Nederland. We kennen simpelweg veel ondernemers en bedrijven. Bronnen van kandidaten kunnen zijn de contacten van Company Brokers met accountants, fiscalisten, notarissen, collega’s, banken, participatiemaatschappijen, de media & advertising, databanken, samenwerking Kamer van Koophandel en recommandatie. Company Brokers is uniek omdat hier vele bronnen samenstromen en persoonlijk verwerkt worden. Hierdoor beschikt Company Brokers op dit moment reeds over zeer vele serieuze kandidaat-kopers.

Hoeveel onderhandelingsruimte moet ik in mijn vraagprijs opnemen?

De verkoop van een onderneming is geen handjeklap, maar meer een vergelijking van inschattingen en berekeningen. Er zijn waarderingsmethodes waarmee een redelijke prijs(range) valt te bepalen voor uw bedrijf in uw branche. Daarnaast gelden nog andere factoren: een investeringsmaatschappij zal minder voor een bedrijf over hebben dan een strategische partner die aanmerkelijke synergievoordelen kan behalen. Ook kan de financierbaarheid voor de koper een prijs beïnvloeden. Prijsonderhandelingen zijn een vak apart waar veel bij komt kijken. Als emotioneel betrokkene bent u daarin vrij kwetsbaar. Reden te meer om tijdig te zorgen voor professionele begeleiding.

Wat is een due diligence onderzoek?

Een due dilligence onderzoek is een boekenonderzoek van de potentiële koper of de verstrekte gegevens de commerciële, financiële, juridische en fiscale stand van zaken juist weergeven. Ook kan men nagaan of er bijvoorbeeld mogelijk milieuclaims zijn. Als er geen lijken uit de kast komen, zal de koop doorgaan conform de intentieovereenkomst. Zo niet, dan volgen er nadere onderhandelingen. Een goede voorbereiding en openheid in het onderhandelingsproces zijn dus essentieel, anders kan men na het due diligence onderzoek weer terug bij af zijn.

Kan ik van de opbrengst van mijn bedrijf leven?

Dat hangt natuurlijk sterk af van uw persoonlijke situatie, uw wensen en wat u aan pensioenvoorzieningen (pensioen, lijfrentes e.d.) hebt opgebouwd. De opbrengst uit de verkoop kunt u benutten om te beleggen. Dat kan meer of minder risicovol; hoe veiliger, des te lager de verwachte opbrengst. Het is goed dit te inventariseren met een gespecialiseerde financiële planner door het opstellen van een financieel plan. Uw accountant kan u daarbij assisteren. Desgewenst kan Company Brokers u in contact brengen met goede financiële adviseurs.

Verkoop ik aan mijn bedrijfsleiding of aan een buitenstaander?

Ga eerst na of u die keus wel hebt. Voor overname moet uw bedrijfsleiding over ondernemerskwaliteiten beschikken. Een management buy-out is niet altijd eenvoudig te financieren als de persoon in kwestie niet over voldoende eigen middelen beschikt en dat beperkt de prijs en vertraagt uw uitbetaling. Wel blijft de identiteit van het bedrijf duidelijker overeind en kan de overdracht gefaseerd plaatsvinden. Verkoop aan een derde is financieel meestal interessanter, zeker als de overnemende partij meerwaarde krijgt uit de combinatie.

Wat kan ik nu doen om straks meer over te houden?

Voor een hogere netto-opbrengst helpt zowel een hogere verkoopprijs als een lagere belastingclaim. Met tijdige maatregelen kunt u claims vaak vermijden of verlagen. U verhoogt de verkoopbaarheid door flexibiliteit in te bouwen (bijv. diverse activiteiten in aparte vennootschappen). Dat geeft keuzemogelijkheden in het verkoopproces. Een goed middenkader (lees: onafhankelijkheid van directeur en familie) maakt een bedrijf attractiever. Een stabiel personeelsbestand (hier blijkt de waarde van een goed personeelsbeleid), een opgaande lijn in de resultaten en een gezond debiteurenbeleid zijn ook van belang. Het loont de moeite hieraan in de laatste drie, vier jaar voor de overname aandacht te besteden.

Is er iets te regelen voor als ik plotseling kom te overlijden?

Plotseling overlijden van de directeur-grootaandeelhouder is vaak een ramp voor het bedrijf. De emotionele gevolgen voor de nabestaanden zijn al erg genoeg. Die zijn dan ook vaak niet in staat snel de bedrijfsvoering goed op te pakken. Zo dreigt een zware klap voor de onderneming. Via de statuten van de onderneming, het testament en de juiste verzekeringspolis is mogelijk iets te regelen. De verzekering dient om een interim-manager te betalen en omzetverlies te compenseren. Een verdere mogelijkheid is om een calamiteitenplan op te zetten.

Hoe help ik mijn kinderen met de overname?

Als u overdraagt aan een kind moet de prijs zakelijk verantwoord zijn. Zeker als er ook sprake is van kinderen die buiten het bedrijf blijven, anders zult u die benadelen. In plaats van uitverkoop te houden, kunt u beter helpen door ondersteuning bij de financiering.

Tot welk bedrag is de bank bereid te financieren?

Naast de overnameprijs vergt ook de onderneming zelf financiering (voorraden, debiteuren). Hoever de bank wil financieren hangt onder andere af van de volgende factoren, die mogelijk een open deur lijken:

de indruk van de nieuwe ondernemer
de verwachte cash flow: winst en afschrijvingen
de markt waarin de onderneming opereert
het vermogen/kapitaal dat de nieuwe ondernemer inbrengt (is een vereiste)
het vermogen dat de overdragende ondernemer achterlaat als lening of aandelenkapitaal
• zekerheden voor de bank: hypotheek, voorraden, borg en garantie (vaak van de verkopende partij).

Het versoepelt een overname. Het helpt als de nieuwe ondernemer een bedrijfsplan maakt: zijn ideeën met het bedrijf kort op papier zet, deze met cijfers toelicht en met de accountant een cashflowprognose maakt. Bespreek met uw makelaar de mogelijkheden van financiering. De knelpunten komen dan vroegtijdig aan het licht, zodat er nog wijzigingen in plannen zijn aan te brengen.

Mijn bedrijfsleider wil zich inkopen maar heeft geen geld...

Gebrek aan eigen vermogen is vaak een knelpunt. Een participatiemaatschappij of een 'informal investor' (vaak een rijke ex-ondernemer die ook ervaring beschikbaar heeft) kan dan helpen. Als eigenaar kunt u ook uw kind of bedrijfsleider vermogen laten opbouwen door schenking of door een deel van de waardegroei van de onderneming aan hem/haar ten goede te laten komen.

Hoe lang vergt het om mijn pensioen van het bedrijf af te splitsen?

Bij het afsplitsen van de pensioenreserve wordt deze ondergebracht in een holding, een beheer- of pensioen-BV of bij een verzekeringsmaatschappij. Daaraan voorafgaand moeten uw belastingadviseur en accountant nog enig werk verzetten. Sommige fiscale hobbels vergen enige jaren, vaak is het toch in enkele maanden te regelen. Een ander punt is dat men de pensioenreserve vaak benut om de onderneming te financieren. Deze financieringsbron moet worden vervangen. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kost dit meer of minder tijd, soms enkele maanden. Het beste is om dit tijdig te bespreken met uw accountant.

Hoe bind ik sleutelpersonen aan mijn bedrijf?

Binding van goede medewerkers is altijd een attentiepunt. De jaren rond bedrijfsoverdracht, als de baas en/of de eigenaar wisselt, vormen een bijzondere tijd. Het vertrouwde gezicht verdwijnt, onzekerheid sijpelt naar binnen. Terwijl juist nu het bedrijf beter moet draaien dan ooit en 'rust in de tent' een must is om de waarde te behouden.

Naast emotionele binding (wat we hier laten rusten) kunt u mensen ook financieel binden. Daarvoor heeft u een aantal mogelijkheden, sommige wat nieuwer, andere traditioneler.

Flexibele arbeidsvoorwaarden (keuzemogelijkheden tussen bonus, vakantiedagen, auto, cursus,
pensioenrechten, ziektekostenverzekering, bijdrage kinderopvang e.d.).

Tantième. Dit is een winstafhankelijke beloning. Het is ook te relateren aan de individuele prestatie,
waardoor een bonuselement wordt ingebouwd.

Aandelen vormen een hechte binding én een stimulans. Vaak geeft men medewerkers aandelen via een
fonds dat de aandelen beheert. Er zijn diverse mogelijkheden om een aandelenparticipatie van uw
personeel te realiseren. Bespreek deze mogelijkheden eens met uw adviseur. Er zijn clausules mogelijk als
bijvoorbeeld teruggave van de aandelen als de medewerker het bedrijf verlaat.

Aandelenopties geven werknemers het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als
de aandelen stijgen, doen de opties dat dus ook. Echter, vanwege de lage (of afwezige) investering is de
relatieve opbrengst enorm. Mits aan voorwaarden is voldaan, is waardestijging van opties vrij van belasting.
Wel kunnen dergelijke regelingen een latere verkoop moeilijker maken.

Wat is een earn-out constructie?

Eenvoudig gesteld: een verkoop van een bedrijf waarbij een deel van de koopsom wordt betaald, afhankelijk van de winsten van de komende jaren (als die er zijn!).

Dit is een gebruikelijke constructie als het bedrijf niet kan bogen op grote winsten in de afgelopen jaren, maar de verkoper er wel goede verwachtingen van heeft, bijvoorbeeld snelle groeiers. Doorgaans blijft de verkoper in dit geval nog enige jaren actief in het bedrijf, anders heeft hij geen controle over het handelen van de kopende partij. Een earn-out constructie komt ook wel voor in die gevallen waar de winst afhangt van de persoon van de verkoper. Voor de verkoper geeft het grotere risico’s, voor de koper juist minder. Heel belangrijk is om de afspraken waterdicht vast te leggen!

Company Brokers is geen voorstander van regelingen die als basis hebben de nog volstrekt onzekere toekomstige winsten. Deze zijn immers door de koper eenvoudig te manipuleren en leiden bijna altijd tot conflicten. Aansprekend voorbeeld is dat de nieuwe eigenaar in een Ferrari van de zaak rijdt, de onderneming daardoor geen winst maakt en de verkoper dus geen earn-out betalingen zal ontvangen.

Pas op en laat u goed informeren!!

Wat verstaat men onder synergie-effecten?

Synergie is het realiseren van een meerwaarde. De performance van de bedrijven samen stijgt meer dan proportioneel na overname c.q. samenvoeging. Het delen van overheadkosten, grotere inkoopkracht en betere benutting van het verkoopapparaat zijn voorbeelden van synergie-effecten.

Wat is een strategische koper?

Een strategische koper is een koper die door overname van een bedrijf synergievoordelen dan wel een versnelde expansie wil bereiken. Door overnames zijn bepaalde doelstellingen ook sneller te realiseren dan door organische groei. Een strategische koper is meestal een grotere partij, die bereid en in staat is een hogere prijs te betalen dan bijvoorbeeld het management of een investeerder.

Moet ik iemand anders voor mij laten onderhandelen?

De meeste ondernemers hebben onderhandelingservaring. Sommigen kunnen voor hun gevoel 'alles' verkopen. Toch is een professionele onderhandelaar hier doorgaans in het voordeel. Daar zijn meerdere redenen voor, waarvan we er enkele noemen:

Voor de professional is het terrein bekend. De ondernemer krijgt er doorgaans slechts één keer mee te maken, daarom zijn de valkuilen en de beste handelswijze onvoldoende bekend. Verder gaat het meestal niet alleen over harde euro’s, maar juist ook over de condities.

Verkoop van een onderneming is veel complexer dan dat van een dienst of product. Vaak blijft men zelfs nog enige tijd bij de onderneming betrokken, als manager, financier of mede-aansprakelijke. Dat maakt het lastiger te onderhandelen.

Emoties spelen een veel grotere rol. Dat manoeuvreert u in een kwetsbare positie. De professional kan de klappen veel beter opvangen én uitdelen.

Anderzijds wenst Company Brokers zich niet op te dringen. Ons belangrijkste doel is dat u uw doel bereikt. Om deze reden kan Company Brokers u bijstaan waar en wanneer u dat wenst.

Bemiddeling, begeleiding & Company Brokers

Wat doet Company Brokers wel en niet?

Company Brokers houdt zich bezig met fusies & overnames en risicokapitaal (corporate finance). Wij zijn geen consultancy bedrijf maar een echte bemiddelaar en onderscheiden ons hiermee wezenlijk van onze collega’s binnen de sector fusie & overname.

Company Brokers adviseert u tijdens enkele of alle van de 10 stappen:

 1. Verkoopklaar maken
 2. Opstellen strategisch plan
 3. Waarderen van de onderneming
 4. Opstellen van een informatiememorandum
 5. Inventariseren van de kandidaten
 6. Benaderen en aandragen van de kandidaten
 7. Voeren van de onderhandelingen
 8. Opstellen van de intentieverklaring
 9. Gelegenheid geven voor due diligence-onderzoek
 10. Afronden van de overdracht

Uw accountant, juridisch adviseur, fiscalist en/of notaris spelen meestal ook een belangrijke rol.

Company Brokers is nooit een tegenspeler van uw adviseurs, maar kan juist in samenwerking met u en uw adviseur zorgen voor de succesvolle overdracht van een onderneming.

Wij richten ons alle essentiële stappen 1 t/m 8 en 10. Daarbij schrijven wij geen kostbare rapporten, maar voeren die acties uit die leiden tot het beoogde succes: de overdracht van de onderneming. Discreet, actief en persoonlijk met voor u zeer lage kosten!

Wat is het verschil tussen Company Brokers en andere bemiddelaars?

Andere bemiddelaars:

Het belangrijkste verschil ligt in het feit dat nagenoeg alle andere bemiddelaars opereren als adviseur/consultant, oftewel men richt zich meer op de voorbereiding van een transactie, zoals het maken van rapporten, analyses en verkoopmemoranda. Zij richten zich op enkele of relatief weinig opdrachtgevers (tegelijkertijd). Hiervoor moet de opdrachtgever betalen. De waarde van zo'n mooi rapport is in het verkooptraject echter zeer gering. Een potentiele koper doet vaak alles nog eens dunnetjes over. De verkoper moet ook vaak zelf de kandidaat-koper aandragen of aangeven waar deze vandaan dient te komen (longlist/shortlist).

Company Brokers:

Wij richten ons niet op mooie (dure) rapporten, maar op het vinden en selecteren van de juiste kopers en op het begeleiden van verkoper en koper in het hele traject tot een succesvolle deal is gedaan.

De professionals van Company Brokers weten de juiste kopers te vinden of kennen deze reeds. Zakendoen is ook een kwestie van gunnen. De juiste match en vooral de persoonlijke aanpak ondersteunen dit en zorgen voor het succes! Elke ondernemer begrijpt dit.

De ervaren makelaars van Company Brokers beheersen het vak om alle betrokkenen, dus niet alleen verkoper en koper, maar ook alle betrokken adviseurs "met de neuzen één kant op te krijgen en te houden" en dat zorgt voor het succes!

Juist dit is de toegevoegde waarde van ComBrok in het overnameproces. In de praktijk betekent dit dat wij zorgen voor de partij waarmee u samen met ons in onderhandeling kunt gaan en uw doelstelling kunt bereiken.

Company Brokers is dus meer met de transactie bezig en niet alleen met de voorbereiding daarvan.

Wat is de taak van mijn Company Brokers makelaar?

De taak van de Company Brokers makelaar is een succesvolle deal tot stand brengen tussen de verkoper en koper van een onderneming.

Primair wordt vraag en aanbod in kaart gebracht, o.a. via de match met bestanden. Hierdoor komen aanbod en vraag bij elkaar. De uitkomsten, ofwel matches, worden daarna persoonlijk opgepakt door de Company Brokers makelaars. Wij kennen dan beide partijen en zorgen dan actief voor de klik in de wensen.

Is die aansluiting er, dan gaat Company Brokers verder met het bij elkaar brengen van de partijen. Hierbij kunnen ook emoties een grote rol gaan spelen. De persoonlijke en vakkundige aanpak van de Company Brokers makelaar is dan essentieel om tot het beoogde succes te komen!

Wij rusten niet voor er een succesvolle overname heeft plaatsgehad.

Pas dan hebben wij succes.... en niet eerder!

Hoe snel werkt Company Brokers, wat zijn de stappen en hoe lang duurt dit?

Het verwachtingspatroon over de procedures en de tijd die deze procedures vergen, dienen bij de cliënt vooraf goed uiteengezet en afgesproken te worden. Anders ontstaat er een druk en verwachtingspatroon waaraan de makelaar geen gehoor kan en wil geven.

Voor de goede orde hierbij de procedurestappen:

 1. Intakegesprek(ken)
 2. Profiel opstellen
 3. Portefeuilleopname
 4. Matchen
 5. Kennismaking
 6. Begeleiding

ad 1. Intakegesprek(ken)

In de regel zal het opnemen van een verkopende partij één, twee, drie of soms vier gesprekken vergen. Gemiddeld zullen twee gesprekken nodig zijn. Het eerste gesprek gaat in het algemeen over de onderneming, het tweede gesprek over de vaststelling van de vraagprijs en propositie (hoe betaalt de koper, wat krijgt hij er voor). Soms past dit in één gesprek. De Company Brokers makelaar zal altijd streven naar een efficiënte aanpak.

ad 2. Profiel opstellen
Aan de hand van de intakegesprekken zal de Company Brokers makelaar aan zijn huiswerk beginnen en een profiel maken waarmee intern gewerkt kan worden. De onderneming en propositie worden in kaart gebracht. Dit vergt nogal wat tijd, maar wij zorgen ervoor dat binnen twee weken klaar te hebben. Deze uren worden overigens niet in rekening gebracht. Dit alles valt onder de courtage.

ad 3. Portefeuilleopname
Als de Company Brokers makelaar het profiel klaar heeft dan bespreekt hij dit intern tijdens de portefeuillevergadering. Het anonieme profiel wordt dan opgenomen in onze portefeuillebestanden. In feite is het dan aanwezig in de markt van vraag en aanbod. Dit houdt ondermeer in dat het profiel ingevoerd is in onze databestanden, lijsten en overzichten. Nagenoeg alle contacten in onze bestanden zijn op dezelfde wijze tot stand gekomen. Dit betekent dat wij persoonlijk hebben vernomen wat de betreffende vraag en/of het aanbod is. Gemiddeld wordt een profiel opgenomen circa drie weken na het intakegesprek.

ad 4. Matchen
Door de aanwezigheid van uw profiel c.q. het profiel van uw onderneming kunnen wij tevens starten met het zogenaamde matchen. Er wordt dan door een team van mensen gekeken of reeds vraag aanwezig is vanuit onze contacten en bestanden. Veelal is dit het geval, regelmatig ontbreekt er nog vraag. Naast onze eigen bestanden kunnen we ook kijken in bestanden van grote collega organisaties en/of overnameconsultancy’s. Indien elke vraag ontbreekt, kunnen we gerichte acties ondernemen om eventuele vraag in de markt in kaart te brengen of te ontwikkelen (op de website plaatsen, advertenties plaatsen, gerichte benadering van eventuele kandidaten). De uren die worden besteed aan het matchen en/of andere gerichte acties worden niet in rekening gebracht en vallen onder de courtage. Dit matchen geschiedt in de regel binnen twee weken na de portefeuilleopname.

ad 5. Kennismaking
Zodra er vraag is gesignaleerd gaan we over tot het verder selecteren van eventuele kandidaten. Op basis van beschikbare en persoonlijke gegevens worden de beste kandidaten geselecteerd. Dit zijn niet altijd specifieke kopers, dit kunnen juist ook breed georiënteerde kopers zijn. De Company Brokers makelaar checkt de kandidatenlijst en bereidt een kennismakingsgesprek voor zodra hij raakvlakken constateert. Met de koper heeft hij vooraf een bespreking om procedures door te nemen en te komen tot een algemene geheimhoudingsverklaring die ook betrekking heeft op uw onderneming. Een belangrijk punt hierbij is om de financiële status van een potentiële koper te onderzoeken om te voorkomen dat veel energie verloren gaat terwijl het financieel niet haalbaar is. De haalbaarheid van een transactie moet vast staan. De kennismaking vindt over het algemeen plaats op het bedrijf maar kan ook elders. Tijdens dit gesprek stelt de Company Brokers makelaar de partijen aan elkaar voor. Het is niet de start van zware onderhandelingen maar eerder een aftastend informatiegesprek. Uit ervaring weten wij dat een prettig eerste contact een prima basis is om verder te praten. Partijen moeten elkaar in elk geval niet afschrikken. Na de kennismaking heeft de Company Brokers makelaar met beide partijen contact om het vervolg en de indrukken verder te bespreken.

ad 6. Begeleiding
Hierna volgen de andere stappen in het overnametraject. Hierbij is de begeleiding door de makelaar van groot belang. Het gaat niet alleen over cijfers en bedragen, juist de emoties gaan een rol spelen. Zeker in de laatste fase van prijsonderhandelingen is de rol van de onafhankelijke makelaar van groot belang. Hij zal het filter voor beide partijen zijn. De Company Brokers makelaar is juist ook op dit vlak een vakman of vakvrouw! Indien nodig staan specialisten langs de zijlijn gereed voor het geven van adviezen over bijvoorbeeld financiële en/of juridische zaken.

Hoe snel heb ik een koper voor mijn bedrijf?

Het is uiteraard uw belang dat u tot zaken komt, maar zeker ook ons belang. Hoe eerder hoe beter. Ons doel is dan ook kandidaten aan te dragen waarmee u tot zaken kunt komen. Een eerste kandidaat kan direct raak zijn. Maar we kunnen ook meemaken dat niet de 1e maar de 3e, 4e of de 7e raak is.
Company Brokers heeft hier niet altijd controle over. U bent immers zelf de belangrijkste factor om tot zaken te komen. Hier spelen vele aspecten een rol zoals de hoogte van de vraagprijs, de resultaten en mogelijkheden van uw onderneming, de wijze van financiering bij de koper, de persoonlijkheden van partijen etc.. In de praktijk blijkt het van groot belang dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de partijen. Voor een koper is het immers altijd een grote en ogenschijnlijk risicovolle stap. Tracht zaken dus niet te overhaasten of te forceren. Het resultaat is dan bijna altijd averechts.

Waarom is er een starttarief?

Company Brokers is een bedrijf van en voor ondernemers. Er wordt veelal niet gewerkt met exclusiviteitscontracten en de honorering vindt uiteindelijk plaats op basis van 'no cure – no pay'. Dit betekent voor de opdrachtgevers dat zij geen financiële risico’s lopen en een grote mate van vrijheid hebben.

Toch is Company Brokers bij het verwerven van een opdracht direct geld kwijt aan externe kosten.
Mede om ook een commitment van de opdrachtgever te krijgen hanteert Company Brokers een starttarief, een kleine bijdrage in de kosten van de Company Brokers organisatie.

Het starttarief is dan ook niet meer dan een drempel zodat ook wij weten dat we met serieuze partijen te maken hebben. Company Brokers kan het zich als professionele organisatie niet permitteren in niet serieuze partijen te investeren. Zowel u als wij investeren in een toekomstige transactie. Beiden hebben we dus hetzelfde doel.

Wanneer maakt Company Brokers winst?

Company Brokers is uiteraard een commerciële organisatie en wenst winst te maken. Dit steken we niet onder stoelen of banken. Wanneer maakt Company Brokers winst? Enkel en uitsluitend als een opdracht succesvol wordt afgerond! Immers alleen dan wordt de courtage oftewel succes fee gerealiseerd. Zolang u nog geen transactie heeft gedaan, leggen wij er in feite (nog) geld op toe. Daarom is ons doel dat u tot zaken komt. De gerealiseerde courtage dekt niet alleen de kosten maar ook de afschrijvingen van tijd die is geïnvesteerd in alle lopende zaken en/of vervallen zaken.

Hoeveel uur wordt er aan mijn aanbod besteed?

Aanzienlijk meer dan het uiterst beperkte aantal uren dat u in contact bent met de Company Brokers organisatie. De winst voor Company Brokers ligt in het feit dat u tot zaken komt. De Company Brokers makelaar en de organisatie richten zich dan ook zoveel mogelijk op de verwerking van gegevens intern en het matchen van deze gegevens met vraag en aanbod. Anderzijds trachten wij zo min mogelijk uren bij u tafel te zitten. Hier proberen wij zowel in uw belang als in het belang van Company Brokers zo efficiënt mogelijk te werken. Vandaar dat wij geen organisatie zijn die uitbreide rapporten en analyses uitwerken die door u dienen te worden betaald. Dit zou u alleen maar veel geld kosten.

Hoeveel bedraagt de courtage?

De courtage is afgeleid van de transactieopbrengst voor de opdrachtgever. Deze kan echter vele vormen krijgen waarop Company Brokers geen invloed c.q. druk wil uitoefenen. Daarnaast wil Company Brokers voorkomen om later inzage te moeten vragen in de boeken of de transactiestukken. Dit zou tevens een ingewikkelde overeenkomst vergen. Om deze reden is de courtage afgeleid van de vraagprijs en wordt berekend over de uiteindelijke transactiesom.

Bij zowel een activa-passivatransactie als een aandelentransactie hanteren we de volgende staffel

 • 5% van de transactieopbrengst tot € 1 miljoen 
 • 4% van de transactieopbrengst tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen 
 • 3% van de transactieopbrengst tussen € 5 miljoen en € 10 miljoen 
 • 2% van de transactieopbrengst boven € 10 miljoen


In overleg kan een fixed fee worden afgesproken. Hierbij is het bovenstaande percentage maatgevend maar op dit percentage wordt een korting gegeven omdat u wellicht de vraagprijs tijdens onderhandelingen aanpast of de formele koopsom lager uitvalt door de structuur van de transactie, bijvoorbeeld het pand wordt niet verkocht maar verhuurd (met een koopoptie), of de betaling van de koopsom geschiedt in delen etc. etc.. Door het vaststellen van een fixed fee voorkomt men elke discussie achteraf. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Company Brokers wil nimmer discussies met haar klanten hebben over de hoogte van haar nota’s.